مدارس کارآفرین، نوجوان کارآفریناگر دانش آموزان ما مباحث مربوط به کارآفرینی را آموزش ببینند ولی بستر مناسبی برای پیاده سازی آنها در عمل برای ایشان موجود نباشد، در عمل نتیجه ای حاصل نمی شود.

مدارس کارآفرین، نوجوان کارآفرین

آموزش کارآفرینی قطعا یکی از مهمترین آموزشهای مورد نیاز کودکان و نوجوانان در عصر حاضر است . اهمیت آموزش کارآفرینی به قدری زیاد است که در تعدادی از کشورهای پیشرفته، دانش آموزان حدد 40 ساعت از زمان تحصیل خود را به یادگیری این مطالب می پردازند.

کودکان و نوجوانان فارغ التحصیل از این مدارس،  به طور قطعی نگاه متفاوتی نسبت به مسائل پیرامون و پیش روی خود دارند و روشهای متفاوتی برای حل مسائل به کار می بندند.

اگر دانش آموزان ما مباحث مربوط به کارآفرینی را آموزش ببینند ولی بستر مناسبی برای پیاده سازی آنها در عمل برای ایشان موجود نباشد، در عمل نتیجه ای حاصل نمی شود.

اگر نوجوان را بعنوان یک بدنه اجتماعی و فعال جامعه لحاظ کنیم که بر آینده کشورمان تأثیرگذارند،

پس باید بپذیریم که ایشان در عمل نوعی اکوسیستم کارآفرینی را می توانند بوجود بیاورندکه بسیار هم موثر است.

به همین دلیل ما نوجوانان را بعنوان جزیی  از این اکوسیستم و خود مدرسه را بعنوان زمین بازی برای این اکوسیستم در نظر می گیریم که می تواند با یکدیگر ارتباط نزدیکی داشته باشند و به نتایج عالی هم برسند .

برای بوجود آوردن مدارس کارآفرین ، نیاز به مدیران و مدرسان کارآفرین داریم. البته که نیازی نیست ایشان خود یک کارآفرین باشند،  بلکه باید درک درستی از مقوله کارآفرینی داشته باشند و تفکر کارآفرینانه داشته باشند.

البته این درک باعث می شود که این طرح به صورت اجباری، اجرا نشود.

کلید مدیر در دوره نوجوان کارآفرین با استفاده از تئوری انتخاب و همچنین متد تدریس IBSE به نوجوانان کمک می کند تا مفاهیم کارآفرینی را آموزش ببینند و در زندگی واقعی از این مطالب استفاده کنند و از این طریق به این مباحث مسلط شوند.

یکی از قسمتهای اجرای روش IBSE، پیاده سازی مطالب و مفاهیم به صورت واقعی است .

پیتگر سنگه، استاد بلامنازع مباحث مدیریت و نویسنده کتابهایی مثل رقص تغییر و کتاب سازمان یادگیرنده می گوید : ما به مدارسی نیاز داریم که مطالب دنیای واقعی کسب و کار و زندگی را به دانش آموزان آموزش بدهیم .

کلید مدیر در دوره نوجوان کارافرین، نوجوانان را با چالش های ولقعی و روزمره دنیای کسب و کار و زندگی آشنا می کند و به همین دلیل، نوجوانان میزان یادگیری بیشتر و موثرتری دارند.

به امید روزی که دانش آموزان این مرز و بوم مطالبی کاملا کاربردی را آموزش ببینند.

دانلود فایل این مقاله