مطالب توسط کلید مدیر

,

نام مقاله : 1+3 نکته برای موفقیت در بازاریابی

در ایــن مقالــه می خواهــم 4نکتــه مهــم بــرای موفقیــت در بازاریابــی بــرای شــما بیــان کنــم کــه اگــر ایــن نــکات را رعایــت کنیــد، موفقیــت شــما در ایــن حــوزه حتمــی اســت.

,

نام مقاله : آیا فروش با تخفیف سبب سود بیشتر می شود؟

در زمانی که بازار رقابتی یا فوق رقابتی می شود، خیلی مواقع شاهد آن هستیم که شرکت های تولید کننده، برای جبران کاهش میزان فروش خود و رسیدن به عدد تعیین شده ی فروش، به راه هایی مثل حراج محصول و یا فروش محصول با بسته های هدیه رایگان، ترغیب می شوند.

,

نام مقاله : 7 منبع برای خلق ایده های بازاریابی

مواردی که در ذیل ارائه شده است، راهکارهایی برای خلق ایده های بازاریابی می باشدکه البته قطعا راه های دیگری هم وجود دارد، ولی این مطالب که گفته شده است جزو مهم ترین و اصلی ترین راهکارهاست .