استراتژی زرافه

نام مقاله : استراتژی زرافه

,

وقتی که شما به مفهوم جدیدی از کسب و کار می رسید ، عملا یکه تاز عرصه ی بازار خواهید بود ، البته تا زمانی که از شما تقلید نکنند .

بزرگترین اشتباه در کسب و کار

نام مقاله : بزرگترین اشتباه در کسب و کار

,

تلاش می کنیم که کارها را در حد معقول و با ضریب اطمینانی به طور صحیح انجام دهیم .

در همه جا قوی یا در همه جا ضعیف ؟

نام مقاله : در همه جا قوی یا در همه جا ضعیف ؟

,

“وقتی دشمن، خود را درهمه جا قوی سازد، در همه جا ضعیف خواد بود . ”

مدل دنیای کوچک من

نام مقاله : مدل دنیای کوچک

,

((من فردی را می شناسم که او فرد دیگری را می شناسد که اوهم فرد دیگری را می شناسد …))

تشخیص یک ایده پولساز

نام مقاله : تشخیص یک ایده پولساز

,

هدف هر نوع کسب و کار جدید، کشف و تصاحب در بازار است .

تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد بگذارید!

مقاله : تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد بگذارید!

,

ضرب المثل معروف انگلیسی که می گوید “تمام تخم مرغ هایتان را دریک سبد نگذارید” ،فراموش کنید .

مقاله : شستن فرش 12 متری با یک لیوان آب

,

مندتی قبل یکی از دوستان جریانی را تعریف کرد :

وابستگی ازنوع تبلیغات

نام مقاله : وابستگی ازنوع تبلیغات

,

یکی از مرسوم ترین مدل های بودجه بندی هزینه تبلیغات استفاده از درصدی از فروش یا سود می باشد .

مقاله 6 : 1+3 نکته برای موفقیت در بازاریابی

نام مقاله : 1+3 نکته برای موفقیت در بازاریابی

,

در ایــن مقالــه می خواهــم 4نکتــه مهــم بــرای موفقیــت در بازاریابــی بــرای شــما بیــان کنــم کــه اگــر ایــن نــکات را رعایــت کنیــد، موفقیــت شــما در ایــن حــوزه حتمــی اســت.

آیا فروش با تخفیف سبب سود بیشتر می شود؟

نام مقاله : آیا فروش با تخفیف سبب سود بیشتر می شود؟

,

در زمانی که بازار رقابتی یا فوق رقابتی می شود، خیلی مواقع شاهد آن هستیم که شرکت های تولید کننده، برای جبران کاهش میزان فروش خود و رسیدن به عدد تعیین شده ی فروش، به راه هایی مثل حراج محصول و یا فروش محصول با بسته های هدیه رایگان، ترغیب می شوند.