مقاله 6 : 1+3 نکته برای موفقیت در بازاریابی

نام مقاله : 1+3 نکته برای موفقیت در بازاریابی

,

در ایــن مقالــه می خواهــم 4نکتــه مهــم بــرای موفقیــت در بازاریابــی بــرای شــما بیــان کنــم کــه اگــر ایــن نــکات را رعایــت کنیــد، موفقیــت شــما در ایــن حــوزه حتمــی اســت.

آیا فروش با تخفیف سبب سود بیشتر می شود؟

نام مقاله : آیا فروش با تخفیف سبب سود بیشتر می شود؟

,

در زمانی که بازار رقابتی یا فوق رقابتی می شود، خیلی مواقع شاهد آن هستیم که شرکت های تولید کننده، برای جبران کاهش میزان فروش خود و رسیدن به عدد تعیین شده ی فروش، به راه هایی مثل حراج محصول و یا فروش محصول با بسته های هدیه رایگان، ترغیب می شوند.

قربانیان تعدد محصول در کسب و کار

نام مقاله : قربانیان تعدد محصول در کسب و کار

,

تعدد محصول هنوز هم در کسب و کارها قربانی می گیرد

دو راز برای تعیین اهداف بلندپروازانه

نام مقاله : دو راز برای تعیین اهداف بلندپروازانه

,

تعیین اهداف بزرگ یکی از معمول‌ترین روش‌ها برای انگیزش رفتار رقابتی افراد هست.

بازاریابی مستقیم، فروش مستقیم

نام مقاله : بازاریابی مستقیم، فروش مستقیم

,

تابه حال مغازه هایی را دیده اید که بعد از یک سال یا حتی چند ماه از شروع فعالیتشان، به کار خود پایان می دهند.

مشتری اصلی شما کیست؟

نام مقاله : مشتری اصلی شما کیست؟

,

شاید این پرسش مهم‌ترین سؤالی باشد که هر فردی در هر کسب‌وکار باید از خودش بپرسد.